ANBI

ANBI gegevens Young Africa International
De naam van de instelling

Stichting Young Africa International
Young Africa

Postadres

Linnaeusstraat 2C
1092 CK Amsterdam
Nederland

Bezoekadres

Linnaeusstraat 2C
1092 CK Amsterdam
Nederland

RSIN / Fiscaal Nummer

806823598

Doelstelling volgens statuten

De stichting heeft ten doel:

  • Het charitatief ondersteunen van projecten in onderontwikkelde gebieden van – met name- het Afrikaanse continent. De ondersteuning is gericht op de totale ontwikkeling van de armen en minderbedeelden, in het bijzonder de jongeren onder hen, een en ander op een zodanige wijze dat bedoelde personen ook daadwerkelijk zelf bij deze projecten worden ingeschakeld
  • Het fungeren als koepelorganisatie ten behoeve van bestaande en al dan niet door derden nog op te richten instellingen casu quo rechtspersonen onder de naam van Young Africa
  • Onder het doel wordt voorts begrepen al het geen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Bestuurders en hun functie

De namen en de functie van onze bestuurders kunt u vinden op deze pagina.

Beloningsbeleid

Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding.
De directie en het personeel van de instelling wordt beloond naar voorbeeld van het beloningsbeleid van Wilde Ganzen. Zij belonen naar voorbeeld van het CAO ‘Kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland’.

Jaarrekening

U kunt onze jaarrekening met toelichting elk jaar hier downloaden.

Actueel verslag van
de uitgeoefende
activiteiten

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit. Deze kunt u hier vinden.
Het Young Africa Beleidsplan 2016-2020 kunt u hier vinden.

Young Africa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft deze status gekregen, omdat:

  • Young Africa zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang
  • Young Africa geen winstoogmerk heeft
  • Young Africa haar bestuurders enkel en alleen een onkostenvergoeding aanbiedt als beloning.