ANBI

ANBI gegevens Young Africa International
De naam van de instelling

ANBI_Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties

Stichting Young Africa International
Young Africa

Postadres

Linnaeusstraat 2C
1092 CK Amsterdam
Nederland

Bezoekadres

Mauritskade 64
1092 DA Amsterdam
Nederland

RSIN / Fiscaal Nummer

806823598

Doelstelling volgens statuten

De stichting heeft ten doel:

  • Het charitatief ondersteunen van projecten in onderontwikkelde gebieden van – met name- het Afrikaanse continent. De ondersteuning is gericht op de totale ontwikkeling van de armen en minderbedeelden, in het bijzonder de jongeren onder hen, een en ander op een zodanige wijze dat bedoelde personen ook daadwerkelijk zelf bij deze projecten worden ingeschakeld
  • Het fungeren als koepelorganisatie ten behoeve van bestaande en al dan niet door derden nog op te richten instellingen casu quo rechtspersonen onder de naam van Young Africa.
  • Onder het doel wordt voorts begrepen al het geen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De laatst gewijzigde statuten vindt u hier.

Bestuurders en hun functie

De namen en de functie van onze bestuurders kunt u vinden op deze pagina.

Beloningsbeleid

Voor vaststelling en de jaarlijkse indexatie van de salarissen wordt de CAO van Oxfam Novib toegepast. De Raad van Toezicht is onbezoldigd en het bestuur/management verdient een beloning die lager ligt dan de richtlijnen voor VFI en worden door het bestuur vastgesteld omdat er geen CAO van toepassing is. Alleen de jaarlijkse indexaties van salarissen geschieden obv de CAO van Oxfam Novib.

Jaarrekening

U kunt onze jaarrekening met toelichting elk jaar hier downloaden.

Actueel verslag van
de uitgeoefende
activiteiten

Elk jaar brengen wij een jaarverslag uit. Deze kunt u hier vinden.
Het Young Africa Beleidsplan 2024-2026 kunt u hier vinden.
Het “ANBI Formulier Fondsenwervende Instellingen” kunt u hier vinden.

Young Africa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft deze status gekregen, omdat:

  • Young Africa zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang
  • Young Africa geen winstoogmerk heeft
  • Young Africa haar bestuurders enkel en alleen een onkostenvergoeding aanbiedt als beloning.

Young Africa neemt klachten serieus. Wij houden een overzicht bij van rechtstreeks bij de organisatie geuite kritiekpunten van belanghebbenden of derden. Zo zorgen we ervoor dat we de kwaliteit van ons werk blijven waarborgen.