• Onze organisatie

  2019 Organogram YA nlConfederatie
  Young Africa werkt als een confederatie. Alle landelijke Young Africa organisaties zijn juridisch aparte eenheden. Zij staan financieel en organisatorisch op eigen benen of groeien daar naartoe. Young Africa International is de Founding Organisation, ofwel de oprichtende organisatie van alle landelijke Young Africa organisaties. Op deze manier wordt maximaal eigenaarschap in de landen waar wij werken bereikt. 

  Young Africa International investeert, met ondersteuning van (institutionele) donoren, in de opzet van nieuwe landelijke Young Africa organisaties, zoals in 2018 in Botswana en Zambia. Deze organisaties zijn de eigenaar van de opleidingscentra die zij in samenwerking met ons opzetten. Onze ondersteuning wordt langzaam afgebouwd totdat de organisaties volledig op eigen benen staan en wij op afstand betrokken blijven. 

  Vrijwilligers, kernteam en Raad van Toezicht
  Tot september 2015 bestond Young Africa International in Nederland geheel uit onbetaalde vrijwilligers. Omdat de nood in Afrika voor kwalitatief beroepsonderwijs hoog is en onze werkmethode succesvol hebben wij onszelf de ambitie gesteld om voor 2025 500.000 jongeren op te leiden. Om onze uitbreiding met meerdere nieuwe opleidingscentra in 10 andere zuidelijk Afrikaanse landen kracht bij te zetten is daarvoor een kernteam (1,8 FTE) aangenomen in Nederland. Dit kernteam en een grote groep vrijwilligers houdt zich in Nederland onder andere bezig met: fondsenwerving, ondersteunende dienstverlening (communicatie, financiën) aan de bestaande en nieuwe YA branches, vrijwilligersmanagement en PR & communicatie. Hierdoor weten wij onze organisatiekosten (overhead) laag te houden en wordt ten minste 90% van onze inkomsten besteed aan het opleiden van jongeren. 

  Op 6 September 2018 is de governancestructuur van de Stichting Young Africa International overgegaan van een bestuursmodel naar een Raad van Toezichtmodel. De bestuursleden zijn hiermee toezichthouders geworden. Redenen voor deze verandering zijn de betere aansluiting bij de groeiende organisatie en biedt het de mogelijkheid om het bestuurlijke zwaartepunt van de organisatie te verplaatsen van Nederland naar zuidelijk Afrika. De Raad van Toezicht heeft een directive aangesteld bestaande uit een CEO (Dorien Beurskens) en een COO. De directie vormt het bestuur van de stichting. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zowel als de onderlinge verhoudingen zijn vastgelegd in het directiereglement. De leden van de raad van toezicht (en tot 6 september 2018 de bestuurders) krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Kosten die in het kader van de uitvoering van de toezichtsactiviteiten worden gemaakt, kunnen naar redelijkheid en billijkheid worden vergoed. Leden van de raad van toezicht hebben een zittingstermijn van drie jaar. Zij kunnen terstond herbenoemd worden.

  Ontmoet ons team.

 • Young Africa International - Nederland

  Young Africa International - Nederland

  Het team in Nederland bestaat uit een grote groep vrijwilligers en een betaald kernteam (1,8 FTE). 

  Young Africa International is een stichting en heeft als taken:

  1. Fondsenwerving voor uitbreiding.
  2. Het verlenen van ondersteuning voor de financiële administratie.
  3. Het bedenken uitvoeren van de PR en communicatie uitingen.
  4. Het uitbreiden van het netwerk en verspreiding van YA methode.
  5. Het coördineren van vrijwilligers.

  Young Africa International heeft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Deze status hebben wij verdiend, doordat:

  • Young Africa zich voor minstens 90% inzet voor het ANBI zk FC standaard
   algemeen belang;
  • Young Africa geen winstoogmerk heeft;
  • Young Africa haar bestuurders enkel en alleen een onkosten-
   vergoeding aanbiedt als beloning.

  In 2017 heeft YA International in Nederland CBF Erkenning aangevraagd en toegewezen gekregen. CBF ERKEND DIAPDe Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. 

  Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
  Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk hier het CBF-Erkenningspaspoort van Young Africa. 

 • Young Africa Branches

  Young Africa Branches

  Om maximaal eigenaarschap ter plaatse en flexibiliteit om zich aan te passen aan de lokale omstandigheden te bewerkstelligen werkt Young Africa als confederatie. In elk land waar wij werken wordt allereerst een Young Africa (NGO) opgezet. Deze NGO is de eigenaar van het opleidingscentrum dat wordt opgezet. Elke NGO heeft tevens een eigen lokaal, onbezoldigd bestuur. 

  In 2017 hebben we vijf landelijke Young Africa organisaties: Young Africa Zimbabwe, Young Africa Mozambique, Young Africa Namibië, Young Africa Botswana Young Africa Zambia en Young Africa Zuid-Afrika. Alle landelijke YA organisaties hebben dezelfde organisatiestructuur. Het lokale team bestaat uit een directeur, administrateur, programma coördinator en marketingmedewerker. Het team legt verantwoording af aan hun landelijke bestuur. 

  De landelijke Young Africa organisaties zijn na de gemaakte investeringen (in o.a. bouw, inrichting en capaciteitsopbouw) zelf verantwoordelijk voor het werven van genoeg inkomsten om hun eigen exploitatiekosten te dekken. Dit doen zij door de Franchise methode. De lokale teams kunnen zo compact als mogelijk worden gehouden, omdat de lokale ondernemers de opleidingen verzorgen. Zij worden aangenomen als franchisee en huren van het opleidingscentrum een werkplaats en staan dus niet op de loonlijst. Zij verzorgen de opleidingen volgens een vasstaand curriculum.

  Extra geld benodigd voor bijvoorbeeld onderhoud en vervanging van machines wordt door de lokale teams zelf geworven. Young Africa International blijft op afstand betrokken (affiliatie structuur), door landelijke Young Africa organisaties ondersteuning te bieden en kwaliteit te bewaken. 

 • Young Africa International - HUB

  Young Africa International - HUB

  De Young Africa HUB is het kantoor in Harare, Zimbabwe. Het team bestaat uit Dorien Beurskens en Raj A. Joseph (Executive Directors & oprichters), Mahara Goteka (programma coördinator (Mahara Goteka), Karina McGinley (Monitoring en Evaluatiemedewerker) en Memory Munema (Administratief medewerker). In totaal 5 FTE. De HUB is ook een zelfstandige organisatie met eigen bestuur en voorziet in haar eigen exploitatiekosten door middel van het geven van trainingen & consultancy en fondsenwerving. De twee zelfstandige organisaties (Young Africa in Nederland en Young Africa HUB in Zimbabwe) werken nauw samen om de doelstellingen van Young Africa te bereiken. Zie hiernaast het organogram waarin de verhoudingen tussen beide organisaties zijn weergegeven.

  De taken van de HUB zijn:

  1. De uitbreiding van Young Africa te coördineren.
  2. De lokale YA branches te ondersteunen met capaciteitsopbouw en expertise.
  3. De kwaliteit van onze programma's te waarborgen, monitoren en evalueren.
  4. Dienen als kenniscentrum voor andere organisaties die zich bezighouden met beroepsonderwijs en/of de ontwikkeling van jongeren. Lees meer over de verschillende trainingen of advies op maat trajecten.

Contact us                                               


Young Africa International - The Netherlands
Ferdinand Bolstraat 436
1072 MG Amsterdam
The Netherlands
+316 822 40 226
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NL 03 ABNA 0466 782063
ANBI registration: 8068.23.598

 
 

Young Africa International - The HUB
14 Wiltshire Road
Greendale 
Harare
Zimbabwe
+263 242 492855
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 
Subscribe to our newsletter